Thọ Bát Quan Trai

Thư Mục Chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình Tu Bát Quan Trai năm 2016

Một tháng một ngày từ 9:00AM đến 5:00PM

 

Tin Tức

Sinh Hoạt 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 22 tháng 11 Âm Lịch năm Ất Mùi.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jan. 03 , 2016

Ngày 29 tháng 12 Âm Lịch năm Ất Mùi.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Feb. 07 , 2016

Ngày 28 tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Mar. 06 , 2016

Ngày 26 tháng 2 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Apr. 03 , 2016

Ngày 25 tháng 3 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

May 01 , 2016

Ngày 01 tháng 5 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jun. 05 , 2016

Ngày 07 tháng 6 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Jul. 10 , 2016

Ngày 05 tháng 7 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Aug. 07 , 2016

Ngày 04 tháng 8 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Sep. 04 , 2016

Ngày 02 tháng 9 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Oct. 02 , 2016

Ngày 07 tháng 10 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Nov. 06 , 2016

Ngày 06 tháng 10 Âm Lịch năm Bính Thân.

9:00 Am Truyền giới Bát quan trai

Dec. 04, 2016

 

Kính Mời Quí Cụ. Phật Tử. Bà con Đồng Hương về Chùa tham dự.

 


 

Phật Tích Vạn Hạnh